قوانین هتل

  • تحویل اتاق در هتل ساعت 14 و تخلیه اتاق ساعت 12 خواهد بود.
  • تمامی درخواست های رزرو تنها پس از پرداخت هزینه اقامت و دریافت تاییدیه رزرو از هتل مورد تایید می باشد.
  • درباره شرایط رزرو برای افراد پایینتر از 6 سال به صورت مستقیم با بخش رزرو هتل در ارتباط باشید.
  • افراد با شرایط خاص (معلولیت، کم بینایی و ....) جهت فراهم اوردن شرایط خاص ایشان به صورت مستقیم با تلفن هتل تابش در تماس باشند.